toyota-daihatsu (foto response)

toyota-daihatsu (foto response)

salah satu kei car produksi Daihatsu, Mira Cocoa (foto : topgear.com)